Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

Štefánia Anderková 
Záhradná 466/20
082 12 Kapušany 
Slovensko, EÚ

Zapísaný v živnostenskom registri na obvodnom úrade v Prešove - číslo živnostenského registra: 750-30544

IČO: 43 812 881
DIČ: 1076040119 

ZODPOVEDNÁ OSOBA A KONTAKT

Štefánia Anderková
tel.: +421 940 906 616
e-mail: info@fkusne.sk
Číslo účtu v banke IBAN: SK78 8360 5207 0042 0548 8087

ČASŤ I.
SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ČLÁNOK 1
DEFINÍCIA A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Osobnými údajmi - § 4 zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tiež aj len „zákon“) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Dotknutou osobou - § 4 ods. 2 písm. a/ je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú

Oprávnenou osobou - § 4 ods. 2 písm. e/ je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru, na základe poverenia alebo vymenovania, a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení podľa § 21 zákona

Spracovávaním osobných údajov - § 4 ods. 3 písm. a/ zákona, je vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

Likvidáciou osobných údajov - § 4 ods. 3 písm. a/ zákona je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať

Informačný systém - § 4 ods. 3 písm. b/ zákona (ďalej aj len len IS), je systém v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe (ďalej len „informačný systém“); informačným systémom sa na účely tohto zákona rozumie aj súbor osobných údajov, ktoré sú spracúvané alebo pripravené na spracúvanie čiastočne automatizovanými alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Účelom spracovávania osobných údajov - § 4 ods. 3 písm. c/ zákona, je vopred jednoznačne vymedzený alebo ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.

ČLÁNOK 2
O REGISTRÁCII – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Týmto vyhlasujeme, že zhromažďované osobné údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v elektronickom obchode fkusne.sk prevádzkovateľa Štefánia Anderková a nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru, ani inak zneužité.

2) Dotknutá osoba potvrdením registrácie udeľuje prevádzkovateľovi elektronického obchodu fkusne.sk – Štefánia Anderková, so sídlom Záhradná 466/20, Kapušany, IČO 43 812 881, výslovný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených počas registrácie ako zákazníka elektronického obchodu pre interné, marketingové a propagačné účely prevádzkovateľa v jeho informačných systémoch,  v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Dotknutá osoba taktiež súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ ukladal jeho osobné údaje v písomnej alebo elektronickej forme do svojej databázy a k nim priradzoval údaje súvisiace s nakupovaním, predovšetkým údaje o frekvencii nákupov, ich množstvo a zloženie a údaje o prípadnom čerpaní zákazníckych benefitov. Tieto údaje potom môžu byť využívané, spracovávané a vyhodnocované v rámci databázy prevádzkovateľa, k čomu dáva dotknutá osoba potvrdením registrácie svoj výslovný súhlas. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, nakoľko poskytnutie údajov je dobrovoľné. Dotknutá osoba tiež berie na vedomie, že v prípade porušenia svojich práv sa môže domáhať ochrany najmä podľa §28 a nasl. zák. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V prípade zrušenia registrácie zo strany dotknutej osoby sa prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne odstrániť jej osobné údaje zo svojho informačného systému. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, za dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

3) Dotknutá osoba potvrdením registrácie tiež súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov (newsletter-ov) z elektronického obchodu fkusne.sk prevádzkovateľa Štefánia Anderková, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. používaných iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

4) Kupujúcemu je tiež umožnené uskutočňovať  objednávky aj bez predchádzajúcej registrácie u prevádzkovateľa elektronického obchodu.

ČASŤ II.
PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

ČLÁNOK 3

1) Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho aj predávajúceho s týmto návrhom - záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

2) Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený počas procesu uskutočňovania objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

3) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

a. tovar sa už nevyrába
b. alebo nedodáva
c. alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru 

V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil za tovar časť alebo celú výšku kúpnej ceny, budú mu tieto finančné prostriedky prevedené späť na jeho účet v banke, k uzavretiu kúpnej zmluvy vzťahujúcej sa k predmetnému tovaru nedôjde.

4) Všetky objednávky prijaté týmto elektronickým obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky je kupujúci informovaný automatickou odpoveďou prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom).

5) Vo všeobecnosti je termín dodania alebo odberu tovaru od 3 do 30 dní od dátumu záväzného potvrdenia objednávky. Spravidla však termín dodania nepresiahne 7 dní. Ak je dostupnosť tovaru označená: „na externom sklade“, „na objednávku“, alebo „na dotaz“, termín dodania je spravidla dlhší, pričom môže dosiahnuť aj 30 dní.

ČLÁNOK 4
STORNO OBJEDNÁVKY

1) Ak sa rozhodnete pre storno objednávky a urobíte ho do 12 hod. od jej uskutočnenia, považujeme vašu objednávku za zrušenú. Vaše rozhodnutie stornovať objednaný tovar nám môžete oznámiť:

a. elektronickou poštou, pričom ako predmet správy uveďte „Storno objednávky“
b. alebo nám vaše rozhodnutie môžete oznámiť telefonicky

2) V oboch prípadoch podľa odseku 1 je nevyhnutné uviesť informácie pre jednoznačnú identifikáciu objednávky a to najmä meno kupujúceho, e-mailovú adresu a číslo objednávky.

3) Objednávku možno zrušiť len pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.

ČASŤ III.
MOŽNOSTI DORUČENIA VEREJNÝMI PREPRAVCAMI

ČLÁNOK 5

1) Spôsob doručenia si volí kupujúci sám počas finalizácie objednávky v elektronickom obchode alebo využitím iného spôsobu komunikácie, spravidla ak je týmto spôsobom tiež uskutočňovaná realizácia samotnej objednávky.

2) Možnosti doručenia:

a.) Slovenská pošta

objednávka na dobierku doručená na vašu doručovaciu adresu - celková cena za doručenie 3,99 EUR

objednávka doručená na vašu doručovaciu adresu, uhradená vopred prevodom alebo vkladom na náš účet v banke – celková cena za doručenie 3,29 EUR

 b.) Kuriérska služba

objednávka na dobierku kuriérom na vami uvedenú adresu  – celková cena za doručenie 3,99 EUR

- objednávka doručená na vašu doručovaciu adresu kuriérom, uhradená vopred prevodom alebo vkladom na náš účet v banke – celková cena za doručenie 3,29 EUR

 Pri objednávke nad 50,00 EUR je vami vybraný spôsob doručenia tovaru zdarma.

5) Cena za doručenie tovaru sa zobrazuje ihneď po výbere spôsobu dopravy, pričom cena už zhŕňa doručenie tovaru ako aj jeho zabalenie. 

6) Reklamácia zásielky je možná iba do 24 hod. od jej prevzatia!

UPOZORNENIE: Pokiaľ je balík s doručovaným tovarom viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu zásielky priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

7) Zásielka je zvyčajne doručená na druhý pracovný deň od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom alebo SMS správou.

ČLÁNOK 6
PREBERANIE TOVARU

1) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2) Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť obalu a následne kompletnosť zásielky. Kompletná zásielka vždy obsahuje faktúru.

3) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po uhradení jeho kúpnej ceny v plnej výške a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho, pričom za uhradenie sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovary a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

4) Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov kupujúceho, najmä uhradenie kúpnej ceny za tovar a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službe ešte neprešlo na kupujúceho.

5) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente jeho prevzatia nim alebo jeho splnomocnencom.

ČASŤ IV.
ZÁRUKA

ČLÁNOK 7

1) V zásielke sa vždy nachádza daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na daňovom doklade. Záručnú lehotu si môžete tiež zistiť priamo v našom elektronickom obchode v detaile predmetného tovaru.

2) V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená až o päť dní ako náhrada za čas dopravy.

ČASŤ V.
ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

ČLÁNOK 8

1) V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej aj len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

2) Na tovar poskytujeme záručnú dobu vyplývajúcu z platných právnych predpisov.

ČASŤ VI.
PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

ČLÁNOK 9

1) Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v elektronickom obchode), má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho písomne listinnou formou, pričom uvedie, že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k jednoznačnej identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

2) Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy má kupujúci aj v prípade osobného odberu.

3) Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia zmluvy, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, predávajúci je oprávnený uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci v takom prípade vracia spotrebiteľovi iba takto zníženú kúpnu cenu.

4) Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci navyše započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod). Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia kupujúcemu iba takto zníženú kúpnu cenu.

5) Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

UPOZORNENIE: Adhézne samonosné podprsenky, ktorých hygienický režim bol narušený po ich otvorení a vyskúšaní, ako aj pančuchový tovar, nie možné vzhľadom k povahe tovaru ako aj hygienických  dôvodov vrátiť.

6) Tovar nie je možné vrátiť na dobierku.

7) Tovar musí byť pri preprave náležite zabezpečený pred poškodením alebo zničením.

8) Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

9) Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti späť spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom kúpnu cenu zaplatenú za tovar alebo za službu, alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo službu.

10) V prípade, že doručenie objednaného tovaru nebolo kupujúcemu účtované na základe splnenia stanovených podmienok, kedy sa cena za doručenie tovaru kupujúcemu neúčtuje a kupujúci sa rozhodne odstúpiť od zmluvy s tým, že si časť tovaru ponechá a následne táto celková nákupná cena prestane spĺňať stanovené podmienky na základe ktorých mu cena za doručenie tovaru nebola účtovaná, cena za doručenie tovaru bude kupujúcemu doúčtovaná dodatočne. Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia kupujúcemu iba takto zníženú kúpnu cenu.

11) Poukázanie finančných prostriedkov na bankový účet kupujúceho je bezplatné.

12) Zaslanie finančných prostriedkov na adresu kupujúceho na žiadosť kupujúceho je spoplatnené manipulačným poplatkom vo výške 5,00 EUR. Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia spotrebiteľovi iba takto zníženú kúpnu cenu.

13) V prípade prvej výmeny tovaru hradí náklady za doručenie tovaru predávajúci, pri doprave tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu.

14) Dopravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

15) Ustanovenie podľa odseku 13 sa týka len prvej výmeny tovaru. Opakovaná výmena tovaru alebo odstúpenie od zmluvy vymeneného tovaru na žiadosť kupujúceho je spoplatnené storno poplatkom vo výške 4,00 EUR. Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia spotrebiteľovi iba takto zníženú kúpnu cenu.

16) Kupujúci v špecifických a odôvodnených prípadoch môže akceptovať požiadavku kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po zákonom stanovenej lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia plnenia kúpnej zmluvy kupujúcim. V takomto prípade je odstúpenie od zmluvy spoplatnené a kupujúcemu sú vyúčtované skutočne vzniknuté náklady s tým spojené a zmluvná pokuta vo výške 20% z fakturovanej nákupnej ceny tovaru. Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia spotrebiteľovi iba takto zníženú kúpnu cenu.

17) V prípade neprebratia zásielky, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho úhradu skutočne vzniknutých nákladov s tým spojených a zmluvnú pokutu vo výške 10% z fakturovanej nákupnej ceny tovaru. Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia kupujúcemu iba takto zníženú kúpnu cenu.

ČLÁNOK 10
ZÁNIK PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a. ak ide o zmluvu na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

b. ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

ČASŤ VII.
DORUČENIE A DODACIE PODMIENKY

ČLÁNOK 11

1) V prípade potreby môže predávajúci podľa vlastného uváženia rozdeliť zásielku do viacerých samostatných zásielok. V takomto prípade je kupujúcemu účtovaný poplatok za doručenie len raz.

2) Všetky zásielky, ak to umožňujú technické možnosti prepravnej spoločnosti, sledujeme až do momentu ich doručenia, snažíme sa tak aktívne predchádzať možným problémom, spojených s ich doručením.

ČLÁNOK 12
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

1) Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov, dodávateľov, daňových sadzieb, právnych predpisov a pod. Platná cena tovaru bude kupujúcemu vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

2) Kupujúci uhrádza cenu za tovar spolu s prepravnými nákladmi platbou na dobierku pri preberaní tovaru alebo vopred prevodom / vkladom na účet predávajúceho.

ČLÁNOK 13
AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU:

1) Tovar pripravte a zašlite späť na adresu predávajúceho podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.

2) Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a príslušnej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodaní. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite vhodný obalový materiál, tak aby počas prepravy nemohlo dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude predávajúcim prevzatá. Odporúčame vám tovar poistiť. Finančné prostriedky vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) do 14 dní (zvyčajne do 3 pracovných dní) od obdŕžania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!). Predávajúci  je oprávnený započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takom prípade vracia spotrebiteľovi iba takto zníženú kúpnu cenu. 

ČASŤ VIII.
SPÔSOBY ÚHRADY

ČLÁNOK 14

1) Spôsob úhrady za tovar a služby si kupujúci vyberá podľa vlastného uváženia počas objednávania tovaru. Všetky možnosti platby sú vždy zahrnuté v cene za doručenie tovaru. 

a. platba vopred – kupujúcemu bude zaslaná zálohová faktúra s potrebnými údajmi k zrealizovaniu platby; tovar bude expedovaný po pripísaní finančných prostriedkov na účet predávajúceho v banke

b. dobierka - objednaný tovar bude zaslaný kupujúcemu ním zvoleným spôsobom doručenia, pričom kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar a služby v hotovosti pri jeho prevzatí

ČASŤ IX.
ON-LINE PLATBA – BEZPEČNOSŤ

ČLÁNOK 15

Pri on-line platbe platobnými kartami sa nemusíte obávať ich zneužitia. Platba je realizovaná prostredníctvom preverenej platobnej brány s protokolom 3-D Secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená ako aj samotná operácia) sú šifrované. Pričom celá operácia prebieha v užívateľskom rozhraní poskytovateľa on-line platby. Predajca nemá prístup k šifrovaným údajom. Pre zvýšenie rýchlosti operácie nie sú šifrované všeobecné informácie (napr. informácie o jednotlivých položkách tovaru).

ČASŤ X.
REKLAMÁCIE

ČLÁNOK 16

1) V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode VI. Obchodných podmienok.

ČLÁNOK 17
ZÁRUKA A SERVIS

1) Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru.

2) Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar alebo službu zakúpenú a zaplatenú u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru alebo služby predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. Väčšina tovarov predávaných prostredníctvom elektronického obchodu fkusne.sk nemá záručný list. Zloženie tovaru, jeho používanie a údržba sú uvedené na ich visačkách a obale. Ako záručný list slúži faktúra.

ČASŤ XI.
REKLAMAČNÝ PORIADOK

ČLÁNOK 18

1) Tovar na ktorý sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdaný na posúdenie ihneď po zistení vady, musí byť čistý, s príslušnou dokumentáciou a dokladmi, popisom vady, prípadne označeným miestom vady.

2) Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach,  nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, alebo ak bol na tovare prevedený zásah inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Ak sa objaví na tovare vada, je potrebné reklamáciu uplatniť bezodkladne. Ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru, čo môže byť dôvodom k odmietnutiu reklamácie.

3) V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

ČLÁNOK 19
AKO POSTUPOVAŤ

1) V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:

a. Zašlite výrobok na adresu Štefánia Anderková, Záhradná 46/20, 082 12 Kapušany, Slovensko. Preprava je hradená kupujúcim. Ak budete vedieť kedy a kde budeme môcť zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás.

b. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a príslušnej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe.

c. Vždy prosím použite vhodný obalový materiál, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.

d. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade tovar nebude predávajúcim prevzatý. Tovar vám tiež odporúčame poistiť.

e. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo vám bude vrátená kúpna cena.

f. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky tovarov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania tovarov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa tiež nevzťahuje poskytnutá záruka.

g. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený.

h. Pri zamietnutých reklamáciách je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať preukázateľné náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky.

i. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS správou. Rovnako ako pri dodaní tovaru budete informovaní o expedícii reklamovaného tovaru a termíne doručenia.

ČASŤ XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 20

1) Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných tovarov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovarov (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto finančná hotovosť vrátená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.


2) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúcemu. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.


3) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

4) Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušli zisk, stratu príležitostí ako aj ďalšie iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

5) Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

6) Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

7) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Zároveň uznávajú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. 

9) V každom prípade sa snažíme, aby neboli dotknuté práva kupujúceho. Záleží nám na budovaní dobrého mena a v prípade akýchkoľvek problémov sme tu pre Vás a budeme sa snažiť vyhovieť všetkým Vašim oprávneným nárokom pri dodržaní povinnosti kupujúceho. Prosíme Vás, skôr ako čokoľvek urobíte skontaktujte nás so svojou požiadavkou - radi Vám pomôžeme a usmerníme pri ďalšom postupe.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu týchto obchodných podmienok.

Váš predajca spodnej bielizne Štefánia Anderková | fkusne.sk

Obchodné podmienky sú platné od 30.09.2015 do odvolania.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE KUPUJÚCICH

1) V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

2) Ak máte podozrenie že vaše práva ako spotrebiteľa boli porušené, môžete sa obrátiť s podnetom na príslušný kontrolný orgán.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor
tel. č. : 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596